Ochrana osobných údajov – GDPR

Spravovanie osobných údajov – GDPR

GDPR NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) nadobudli účinnosť 25. mája 2018. Vzhľadom na novú platnú legislatívu by sme Vás radi informovali, za akým účelom a za akých podmienok zhromažďujeme Vaše osobné údaje a aké práva máte v súvislosti s ich spracúvaním.

PREVÁDZKOVATEĽ A KONTAKTNÉ ÚDAJE
Prevádzkováteľom webových stránok a spracovateľom Vašich osobných údajov je TF – požičovňa náradia a strojov, Cesta do Rudiny 2274,02 401 Kysucké Nové Mesto, (ďalej len prevádzkovateľ).

ÚČEL A DÔVOD ZBERU A SPRACÚVANIA ÚDAJOV
Vaše údaje zbierame a spracúvame v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvame len také udaje, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie riadneho poskytovania našich služieb, doržiavanie našich zmluvných a zákonných povinností, oprávnených záujmov prevádzkovateľa a tretích strán. Spracúvame tiež údaje, na spracúvanie ktorých ste nám dali súhlas. Tieto údaje uchovávame po dobu vyplyvajúcu z obchodného vzťahu, maximálne však po dobu 10 rokov. Po uplynutí tejto doby sú údaje správcom zmazané.

Kontaktné údaje – osobné údaje umožňujúce kontakt s Vami, hlavne meno a priezvisko, názov spoločnosti, kontaktná adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a pod.
Komunikačné údaje – údaje o komunikácii medzi Vami a prevádzkovateľom, napr. e-mailové správy, SMS, poznámky a pod.

COOKIES

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäti prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a ďalšie nastavenia pri zobrazení stránky. Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie správania užívateľov na našich webových stránkach a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti. Na analýzu používame nástroje Google Analytics. Pre reklamné účely používame Google Remarketing. Doba používania súborov cookies je 6 mesiacov.

Ako súbory cookies kontrolovať a zmazať

Zmenu nastavenia v používaní súborov cookies je možné uskutočniť v rámci každého internetového prehliadača v sekcii Nastavenia. Odstránením alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.

PRÁVNE ZÁKLADY
V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov (článok 6 ods. 1 Nariadenia; § 13 ods. 1 Zákona) Vás musíme informovať o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:

 • plnenie našich zmluvných povinností
 • plnenie našich zákonných povinností
 • náš oprávnený záujem
 • súhlas dotknutej osoby

BEZPEČNOSŤ, SPRÍSTUPŇOVANIE VAŠICH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM
Ochranu Vašich údajov berieme vážne a zaviedli sme primerané organizačné a technické opatrenia, aby sme zabezpečili informácie, ktoré v súvislosti s poskytovaním našich služieb zhromažďujeme. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili pred ich úmyselným alebo náhodným vymazaním, náhodnou stratou, zmenou, nezákonným prezradením, zneužitím alebo sprístupnením. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom, ktorým sme Vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpisov alebo vášho súhlasu. Môžu to byť:

 • tretie osoby ako účtovníci, správca webstránky, audítori, daňový poradcovia, právny poradcovia a pod.
 • štátne orgány a orgány verejnej správy, ktorým môžu byť za špecifických podmienok a v súlade s platnou legislatívou poskytnuté osobné údaje.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA VO VZŤAHU K OSOBNÝM ÚDAJOM
V zmysle Nariadenia a Zákona máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov tieto práva:

 • na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás prevádzkovateľ zhromaždil
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu osobných údajov
 • na výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“)
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas
 • na prenosnosť údajov
 • namietať spracúvanie osobných údajov
 • podať návrh/sťažnosť na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov SR

Tieto práva si môžete kedykoľvek uplatniť, stačí ak nás kontaktujete cez kontaktný formulár alebo e-mailom na adresu tfpozicovnanaradia@gmail.com.Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než to bude potrebné na účel, na ktorý sme ich získali, tak ako je uvedené v sekcii „ÚČEL A DÔVOD ZBERU A SPRACÚVANIA ÚDAJOV“. Vaše osobné údaje uchovávame, vyraďujeme a likvidujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.